Edictes

Tauler d’edictes

27/02/2017

Bop – aprovació definitiva ordenança mpal de civisme i convivència vilatana de Besalú

 

23/02/2017

BOP- aprovació definitiva Projecte reparcel·lació en modalitat bàsica del PAU-05

BOP- aprovació definitiva Projecte urbanització del PAU-05

22/02/017

Bop. Aprovació plec clàusules i concessió del servei públic d’escola bressol municipal

16 LLAR Plec CLAUSULES APROVACIÓ Desembre 2016 Versió OK

15/02/2017

Bop Aprovació definitiva pressupost 2017 i plantilla

01/02/2017

3-17 BOP Dedicació parcial i retribució regidora

23/01/2017

BOP- APROVACIÓ INICIAL PLA D’INSPECCIONS I CONTROLS EN ACTIVITATS, EQUIPAMENTS I ESPAIS COL.LECTIUS DE BESALÚ

03/01/2017

BOP- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST I PLANTILLA 2017

31/12/2016

BOP APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIONS OOFF 2017

 

27/12/2016

RESULTAT CONVOCATORIA PROCES SELECTIU– Plaça secretaria-intervenció

20/12/2016

BOP- EDICTE LLISTA ADMESOS CONCURS OPOSICIÓ, TRIBUNAL I DATA PROVES– Plaça Secretaria intervenció

S’admet portar legislació no comentada

 

09/12/2016

bop aprovació inicial– Serveis Funeraris

bop aprovació inicial- Reguladora del Trànsit

Bop aprovació inicial- Reguladora Civisme

07/12/2016

BOP- Aprovació inicial Projecte de Reparcel.lació PAU-05

BOP- Aprovació inicial Projecte d’urbanització PAU-05

BOP Aprovació operació jurídica complementària

24/11/2016

Adjudicació Terreny- BOP

CONVENI CESSIÓ CAMI SANT FERRIOL- BOP

14/11/2016

Autorització trasllat restes

DECRET 89-16 cementiri

14/11/2016

Provisional OOFF

Bop provisional 2017

09/11/2016

CONVOCATÒRIA PLAÇA SECRETARIA INTERVENCIÓ

anunci BOP- plaça secretaria-intervenció (bases)

ANUNCI DOGC– Plaça Secretaria intervenció

MODEL Sol·licitud convocatòria SP 2-2016 -Model

09/11/2016

Adhesió SLOF

18/10/2016

anunci DOGC- residus

17/10/2016

anunci BOP- residus

anunci BOP- plaça secretaria-intervenció

14/10/16

2016-OJS199-358607-es-ts ANUNCI DOUE – residus

18/08/2016

Publicació BOP Modificació de crèdit 3-2016

03/08/2016

Anunci Bop MC2-2016

28/07/2016

Bop Nomenament practiques vigilants

21/07/2016

Edicte BOE baixes padró habitants.

18/07/2016

Resultat final del procés selectiu per a 2 places de vigilant municipal i borsa de treball

acta definitiva

22/06/2016

Resultat de la setena prova del procés selectiu per a 2 places de vigilant municipal i borsa de treball

Resultat 7

17/06/2016

Ban de fogueres de Sant Joan

DECRET 42-2016 BAN fogueres sant joan

14/06/2016

Resultat de la cinquena i sisena prova del procés selectiu per a 2 places de vigilant municipal i borsa de treball

Resultat 5-6

13/06/2016

Aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu Històric de Besalú

BOPG aprovació inicial 

DOGC aprovació inicial 

Aprovació inicial del Reglament del servei de recollida i transport de residus

BOPG aprovació inicial 

DOGC aprovació inicial

Edicte sobre informació pública del Conveni urbanístic l’objecte del qual és la modificació de les superfícies i qualificacions de l’interior del pati d’illa de Cal Tronc

DOGC

BOPG

Edicte de modificació de les ordenances fiscals núm. 13 reguladora de la prestació dels serveis d’assistència i estada a la llar d’infants, núm. 14 reguladora de la taxa per a l’ús i/o prestació de serveis en les instal·lacions de Biblioteca, oficina de turisme, edificis municipals per a l’ús lucratiu, i núm. 21 reguladora de preus públics.

BOPG

Edicte de modificació núm. 2/2016 del pressupost del 2016

BOPG 

08/06/2016

Resultats de la primera, segona, tercera i quarta prova del procés selectiu per a 2 places de vigilant municipal i borsa de treball

Resultat 1-2-3-4

01/06/2016

Edicte de la llista d’admesos i exclosos a un concurs oposició, composició del tribunal i data de les proves

admesos i exclosos

26/05/2016

Obertura de sobres de l’alienació del terreny del C. Garrotxa amb Joan Miró

DECRET 36-2016 obertura sobres

19/05/2016

EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS CENS ELECTORAL
De conformitat amb l’establert a l’art. 39.2 de la LOREG, es fa públic, per a general coneixement, que el cens electoral vigent corresponent a aquest municipi a emprar al procés electoral de referència, podrà ser consultat a les oficines municipals, de dilluns a divendres de les 08,30 a les 14,00 hrs.,  les rectificacions es podien fer des del  dia 9 fins al dia 16 de maig, ambdós inclusivament.

Per poder votar es convenient que els electors comprovin en primer lloc que estan inscrits i, en segon lloc, que estan inscrits amb les dades correctes. També és molt convenient que qui votaran per primer cop i els que hagin efectuats canvis de domicili o de municipis, comprovin la seva correcta inscripció. El Cens que s’utilitzarà serà el tancat a data 29/02/2016.

SOL·LICITUD DEL VOT PER CORREU
Aquelles persones que el diumenge 26 de juny no puguin exercir el vot presencial poden sol·licitar el vot per correu. Per això han de personar-se a qualsevol oficina de Correus, amb el DNI i sol·licitar-lo. Tenen fins el proper dia 16 de juny per fer-lo i fins al dia 19 de juny per depositar-lo.
Els que hagin sol·licitat el vot per correu i, per qualsevol causa, no el depositin a les oficines de correus, el dia de les eleccions no podran exercir el dret a vot.

SOL·LICITUD DEL VOT PER CORREU ALS QUI, TEMPORALMENT, ES TROBEN A L’EXTRANGER (R.D. 1621/07)
És el mateix procediment que el vot per correu amb la diferència que es sol·licita al Consulat o Embaixada del país on es troba residint temporalment.

http://ine.es/oficina_censo/elecgral2016/elecgral2016_impreso_solicitud_cat.pdf

11/05/2016

Obertura de sobres de contracte d’obra pública per a la millora i regeneració dels espais i dels serveis turístics del sector romànic de Besalú (Fase 3).

DECRET 29-2016 obertura de sobres

22/04/2016

De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de 22 d’abril de 2016, es convoca el concurs-oposició lliure per cobrir dues places de vigilant municipals, Escala administració especial, grup E, sots-escala de serveis especials.

Les Bases d’aquesta Convocatòria, estan publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 51, de 15 de març de 2016.

En relació als requisits establerts a la base tercera, apartat i) on diu: “Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B”, ha de dir: “Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B”

Les sol·licituds s’han de presentar, en el model que es publica al web municipal: www.besalu.cat, a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i fins que hagin transcorregut els 20 dies naturals a partir de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment administratiu comú. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus han d’anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades.

Així mateix, les successives actuacions d’aquesta convocatòria es faran públiques en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Besalú.

Es fa públic per a general coneixement.

Sol·licitud convocatòria Vigilants municipals SP 1-2016

Anunci DOGC convocatòria

El termini per a presentar les sol·licituds per a participar en el procés selectiu finalitza el 18 de maig de 2016.

 

16/03/2016

Bases específiques que han de regir el procés de selecció per cobrir dues places de vigilant municipal i la creació d’una borsa de treball per les substitucions i reforços temporals

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/51/20165101928.pdf

31/12/2015

Aprovació inicial Reglament del Servei de Vigilants Municipals-Agents Cívics

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7029/1465556.pdf

30/12/2015

Aprovació inicial del pressupost 2015

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/250/2015250011985.pdf

14/12/2015

Obertura de sobres per a la contractació per a la  instal·lació d’una caldera alimentada amb estella forestal per al subministrament tèrmic a l’IE Salvador Vilarrasa, al Pavelló Municipal i als barracons de l’actual escola.

DECRET 101-2015 obertura sobres

02/12/2015

Últims dies per a presentar-se a la contractació per a la  instal·lació d’una caldera alimentada amb estella forestal per al subministrament tèrmic a l’IE Salvador Vilarrasa, al Pavelló Municipal i als barracons de l’actual escola

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=13090336&reqCode=viewCn&idCap=2108295&

23/11/2015

Edicte d’informació pública del cens per a les eleccions agràries

cens agrícola

14/10/2015

Edicte d’informació pública del cens per a les eleccions agràries

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/eleccions-agraries/cens-electoral/

01/10/2015

Edicte d’informació pública de l’Ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancament de solars i execució de voreres

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancament de solars i execució de voreres

Edicte sobre notificació a titular de vehicle abandonat

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/190/201519009201.pdf

25/09/2015

Baixa empadronament

BOE 

23/09/2015

El Ple de la Corporació en la sessió extraordinària de data 13 de juliol de 2015, per unanimitat dels presents va aprovar inicialment el plànol delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril

Edicte 

Convocatòria Mesa de contractació per a l’obertura de pliques de la subhasta per a la  l’alienació d’un bé immoble, porció de terreny del C. Garrotxa del municipi de Besalú.

Decret d’Alcaldia núm. 69-2015 

26/08/2015

Guia beques del Ministeri d’Educació per a estudis postobligatoris

11/08/2015

Anunci sobre aprovació del plec de clàusules i la convocatòria de subhasta per a l’alienació d’un bé immoble

Objecte del contracte
a) Tipus Subhasta
b) Descripció de l’objecte: Parcel·la assenyalada de número 3:Porció de terreny de vuit-cents dinou metres amb noranta-cinc decímetres quadrats, situada a Besalú, carrer Garrotxa. Limita, vist, des del seu front: davant carrer Garrotxa; dreta carrer Joan Miró; esquerra, carrer Picasso; i fons, amb finca del carrer Joan Miró.

Import total: 151.505, 00 € més IVA

29/07/2015

Edicte delegació de vacances

Edicte nomenament màxima urgència

20/07/2015

La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 20 de juliol de 2015 ha acordat publicar a la web el Pla de Gestió de la conca Fluvial de Catalunya, que està en fase d’informació pública, que té una durada de 6 mesos a comptar de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al DOGC (18/03/2015 al 18/09/2015).

Pla de Gestió de la conca Fluvial de Catalunya

07/07/2015

Edicte acord delegació Ple a l’alcalde i a la Junta Govern

Edicte delegacions de l’alcalde a la Junta Govern

Edicte nomenament Tinent d’Alcalde

Edicte delegacions regidors i constitució de l’organització municipal

12/06/2015

DECRET 34-2015 Ban Fogueres de Sant Joan

09/06/2015

Edicte jutjat

21/05/2015

Edicte compte general

21/05/2015

Edicte informació púbica del Compte General 2014

20/05/2015

Edicte aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la música al carrer

12/05/2015

Convocatòria Comissió especial de comptes

29-03-15

Anunci exposició pública matrícula IAE.

23-04-15

Anunci d’aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar la concessió del bar de la piscina municipal

13-04-15

BOP Elecció jutge i substitut, per al Jutjat de Pau de Besalú.

Instància sol·licitud plaça jutge de Pau de Besalú.

20-01-15

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2015.

30-12-14

Edicte OOFF modificacions 2015

25-11-14

Anunci d’aprovació definitiva del plec de clàusules i la convocatòria de subhasta per a l’alienació d’un bé immoble.

23-10-14

Aprovació inicial Projecte de Reparcel·lació (PAU-08) Zona industrial les Forques de Besalú

 23/10/14

Aprovació inicial Projecte d’Urbanització del (PAU-08) Zona industrial les Forques de Besalú 

16/10/2014

Anunci d’aprovació del plec de clàusules i la licitació de les obres del Projecte d’ampliació i millora del cementiri municipal.

31/07/2014

ANUNCI APROVACIÓ PROJECTE CEMENTIRI 2014

15/07/2014

APROVACIO PREUS I TAXES 2014-2015 LLAR INFANTS I ESCOLA DE MÚSICA

01/07/2014

EDICTE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, EXPOSICIÓ ESTAT I COMPTES ANUALS DE L’AJUNTAMENT 2013

03/06/2014

ANUNCI DEFINITIU ADJUDICACIÓ BAR PISCINA