Pressupost

Objectius d'estabilitat pressupostària

En aquest apartat pots consultar els informes d’intervenció en relació al compliment per part de l’Ajuntament de Besalú dels objectius d’estabilitat pressupostària que marca la llei.

Liquidació dels pressupostos

Consulta els diferents informes de secretaria-intervenció de la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament de Besalú

El contingut de la liquidació del pressupost està regulat en l’article 93 del Reial decret 500/1990 de la forma següent:

 1. La liquidació del pressupost posa de manifest:
  • a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
  • b) Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.
 2. Com a conseqüència de la liquidació del pressupost, han de determinar-se:
  • a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament en data 31 de desembre.
  • b) El resultat pressupostari de l’exercici.
  • c) Els romanents de crèdit.
  • d) El romanent de tresoreria.