Pressupost

Liquidació dels pressupostos

Consulta els diferents informes de secretaria-intervenció de la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament de Besalú

El contingut de la liquidació del pressupost està regulat en l’article 93 del Reial decret 500/1990 de la forma següent:

 1. La liquidació del pressupost posa de manifest:
  • a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
  • b) Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.
 2. Com a conseqüència de la liquidació del pressupost, han de determinar-se:
  • a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament en data 31 de desembre.
  • b) El resultat pressupostari de l’exercici.
  • c) Els romanents de crèdit.
  • d) El romanent de tresoreria.