Oficina de Gestió Tributària i Recaptació

 

És el conjunt de dos serveis administratius de l’Ajuntament de Besalú que té per finalitat dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

Es tracta d’un servei on es pot sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa a la gestió i càlcul dels diferents tributs municipals. També us hi podeu dirigir per sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa al pagament, fraccionament, ajornament i domiciliació de rebuts, així com a tot allò referent al procediment executiu de cobrament (recàrrecs, interessos, embargaments…).

 

Funcions

El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
La pràctica de liquidacions per determinar els deutes per ingressos de
dret públic (tributaris i no tributaris).
L’expedició i notificació dels documents (rebuts i altres).
La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment.
La resolució de recursos administratius.
La informació i l’assistència als contribuents i interessats.

 

Calendari de cobrament de tributs

Cliqueu Aqui