Canvi fluorescents per leds a l’escola, biblioteca i pavellò.

Jose Fernandez Sanchez, secretari-interventor accidental de l’