Actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional

Jose Fernandez Sanchez, secretari-interventor accidental de l’