Reglament de participació vilatana

 

Actualment l’Ajuntament de Besalú es regeix per el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.