URBANISME I MEDI AMBIENT

Consulta les normes vigents en matèria urbanística que segueix l’ajuntament de Besalú

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya, garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d’aquests, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d’acord amb les determinacions dels articles 17 i 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

El Registre depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat i correspon a les comissions territorials d’urbanisme la recopilació, dipòsit i tractament dels documents que l’integren relatius a llur àmbit territorial, i facilitar la consulta de forma presencial d’aquests documents.

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix l’accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d’ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

Clica aquí per consultar el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de l’ajuntament de Besalú

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 23 de juliol de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord d’aprovació definitiva del  Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Besalú (Expedient: 2007 / 028680 / G)

Clica aquí per consultar l’acord d’aprovació definitiva es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5239 del 20 d’octubre de 2008.

Modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal

Consulta totes les modificacions del Pla d’ordenació urbanística de Besalú

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent a la denominació i usos de les zones definides com a industrials ( 6, 7, 7a,7b,7c,7d )

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la reordenació interior de l’illa de Cal Tronc

Convenis urbanístics l’objecte dels quals són la modificació de les superfícies i qualificacions de l’interior del pati d’illa de Cal Tronc

Pla Especial de protecció i desenvolupament del Centre Històric de Besalú

Clica aquí per consultar el Pla Especial de protecció i desenvolupament del Centre Històric de Besalú.

Mapa urbanístic de Besalú

Clica aquí per visualitzar el mapa refós del planejament general vigent i la informació urbanística de Besalú

Memòries valorades

Memòria valorada per la proposta de gual de creuament per a vianants al riu Fluvià

El Ple de la Corporació, en la ordinària de data 29 de març de 2016, de conformitat amb l’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, va acordar per unanimitat dels presents l’aprovació inicial de la Memòria valorada de la proposta de gual de creuament per a vianants al riu Fluvià, zona Sud-Oest de la població de Besalú.

Atès l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del ens locals, l’acord d’aprovació de la Memòria valorada es sotmet a informació pública.