Retribucions de càrrecs electes

 

El Ple de l’Ajuntament de Besalú celebrat el 22 de juny de 2015 va acordar els següents acords:

 • No s’estableix cap dedicació parcial o dedicació exclusiva per part de membres de la corporació a l’Ajuntament de Besalú.
 • Establir per als membres de la corporació (alcalde, regidores i regidors) el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part:
  • Per assistència a les sessions de Ple: 150 euros
  • Per assistència a les sessions de Junta de Govern: 120 euros
  • Per assistència a les sessions de les comissions informatives: 60 euros
  • Per assistència a les sessions de la comissió especial de Comptes: 150 euros
 • Només es percebran aquests imports si s’assisteix a la sessió corresponent.

 

El Ple de l’Ajuntament de Besalú celebrat el 27 de desembre 2016 va acordar els següents acords:

 • Aplicar a la regidora Sra. Mònica Serra Causadias el règim de dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i una retribució de 9.825,60 euros/anuals bruts.
 • Es donarà d’alta en el règim general de la Seguretat Social i percebrà les seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. No percebrà indemnitzacions per assistències.