L’alcalde

Sr. Lluís Guinó i Subirós2019-06-15 Nou Ajuntament de Besalú-11

 

Partit polític: JxCAT

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

llguino@besalu.cat

Competències de l'alcalde

El Ple de l’ajuntament de Besalú, a data 8 de juliol de 2019, adopta l’acord de delegar a l’alcalde les atribucions següents:

1) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

2) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com, els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada.

4) L’aprovació dels Projectes d’Obres i Serveis, quan sigui competent per la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en el Pressupostos.

5) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o els tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:

• Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

• Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns.

Agenda institucional de l'alcalde