L’alcalde

lluis guinoSr. Lluís Guinó i Subirós

 

Partit polític: PDeCAT

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

llguino@besalu.cat

Competències de l'alcalde

 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde.

Agenda institucional de l'alcalde

Calendari institucional de l’Ajuntament de Besalú amb actes i convocatòries d’òrgans de govern o comissions de treball.

SESSIÓ DIA sessió ordinària HORARI
 • JUNTA DE GOVERN LOCAL
Divendres quinzenalment 13:30
 • PLE
Últim dilluns de mes- cada dos mesos 19:00
 • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
A determinar A determinar
 • COMISSIÓ INFORMATIVA D’ENSENYAMENT I CULTURA
2n. dimecres de cada mes 19:00
 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE COMERÇ I TURISME
4t. dimecres de cada mes 16:00
 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
4t. dilluns de cada mes 18:00
 • COMISSIÓ INFORMATIVA D’EMPRESA I OCUPACIÓ
2n. dimecres de cada mes 18:00
 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEI A LES PERSONES
3r. dimecres de cada mes 16:00