Ple municipal

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde.

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.

Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Composició del Ple

ALCALDE 

 • Sr. Lluís Guinó i Subirós (JxCAT-JUNTS)

REGIDORES i REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN

 • JxCAT-JUNTS

Sra. Josefina Surina i Gelis (JxCAT-JUNTS)
Sra. Vanessa Duran i Barceló (JxCAT-JUNTS)
Sr. Daniel Balés i Juanola (JxCAT-JUNTS)
Sra. Marta Roca i Guirado (JxCAT-JUNTS)
Sr. German Mas i Hormigo (JxCAT-JUNTS)
Sr. Oriol Ortega i Torras (JxCAT-JUNTS)
Sr. Joaquim Grau Castañer (JxCAT-JUNTS)

Portaveu: Sra. Josefina Surina i Gelis, i com a portaveu suplent la Sra. Maria Goretti Blanc i Llosa.  

REGIDORES i REGIDORS DE L’EQUIP A L’OPOSICIÓ

 • ERC-+B-AM (ERC-AM)
  Sr. Josep Alfred Cairó i Munné
  Sra. Laura Segura i Jordà
  Sr. Ramon Brugada i Terradellas

Portaveu: Sr. Josep Alfred Cairó i Munné, i com a portaveu suplent el Sr. Ramon Brugada i Terradellas.

SECRETARI

 • Sr. Josep Pomés Comas

Clica aquí per consultar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Besalú del 8 de juliol de 2019 on s’anuncia el carpitàs de l’Ajuntament de Besalú per la legislatura 2019-2023

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari del Ple

El Ple de l’ajuntament de Besalú celebra sessió ordinària el darrer dilluns de cada dos mesos, a les 19:00 hores, al saló de sessions de l’ajuntament, essent la primera sessió plenària ordinària la del dia 30 de setembre de 2019. En cas que el dia establert per celebrar sessió ordinària sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora. E. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència, sempre que aquest canvi sigui justificat”. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Convocatòries del Ple

Consulta quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Besalú. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Actes del Ple

Podeu veure les actes del Ple accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

Clica aquí per conèixer les mocions que han presentat al Ple el grup municipal que forma l’ajuntament de Besalú.