Ple municipal

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde.

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.

Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

 

Composició del Ple

EQUIP DE GOVERN

ALCALDE 

 • Sr. Lluís Guinó Subirós (PDeCAT)

REGIDORES i REGIDORS

 • Sra. Josefina Surina Gelis (PDeCAT)
 • Sra. Mercè Balateu Sarola (PDeCAT)
 • Sr. Jordi Viñolas Crous (PDeCAT)
 • Sra. Mònica Serra Causadias (PDeCAT)
 • Sr. Albert Serra Figueras (PDeCAT)
 • Sr. Daniel Balés Juanola (PDeCAT)
 • Sra. Anna Madroñal Maseras (PDeCAT)
 • Sr. Miquel Portas Navarro (PDeCAT)
 • Sra. Mireia Busquets i Carreras (PDeCAT)
 • Sr. Quim Grau Castañer (PDeCAT)

EQUIP A L’OPOSICIÓ

L’ajuntament de Besalú no disposa d’equip a l’oposició

 

SECRETARI

Sr. Josep Pomés Comas

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari del Ple

El Ple celebra una sessió ordinària cada dos mesos i extraordinària quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores.

Les sessions ordinàries se celebren l’últim dilluns hàbil de cada dos mesos (el primer es celebra el mes de gener)  a les 19:00h, a la sala de plens de l’Ajuntament.

Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Actes del Ple

Podeu veure les actes del Ple accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

Clica aquí per conèixer les mocions que han presentat al Ple el grup municipal que forma l’ajuntament de Besalú.