Ple municipal

El Ple de la corporació està format per 11 regidors i regidores escollits democràticament i està presidit per l’alcalde.

És l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern del poble.

Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Composició del Ple

ALCALDE 

 • Sr. Lluís Guinó i Subirós (JxCAT-JUNTS)

REGIDORES i REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN

 • JxCAT-JUNTS

Sra. Vanessa Duran i Barceló 
Sra. Sira Huete Robles 
Sr. German Mas i Hormigo 
Sr. Oriol Ortega i Torras 
Sr. Joaquim Grau Castañer 

Portaveu: Sr. Lluís Guinó i Subirós, i com a portaveu suplent la Sra. Vanessa Duran i Barceló.  

REGIDORES i REGIDORS DE L’EQUIP A L’OPOSICIÓ

 • ERC-+B-AM (ERC-AM)
  Sr. Josep Alfred Cairó i Munné
  Sra. Laura Segura i Jordà
  Sr. Ramon Brugada i Terradellas

Portaveu: Sr. Josep Alfred Cairó i Munné, i com a portaveu suplent el Sr. Ramon Brugada i Terradellas.

REGIDORES i REGIDORS AMB ACTA DE REGIDORS SENSE RESPONSABILITAT

 • JxCAT-JUNTS

Sra. Josefina Surina i Gelis 
Sr. Daniel Balés i Juanola 

SECRETARI

 • Sr. Josep Pomés Comas

Clica aquí per consultar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Besalú del 8 de juliol de 2019 on s’anuncia el carpitàs de l’Ajuntament de Besalú per la legislatura 2019-2023

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari del Ple

El Ple de l’ajuntament de Besalú celebra sessió ordinària el darrer dilluns de cada dos mesos, a les 19:00 hores, al saló de sessions de l’ajuntament, essent la primera sessió plenària ordinària la del dia 30 de setembre de 2019. En cas que el dia establert per celebrar sessió ordinària sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora. E. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència, sempre que aquest canvi sigui justificat”. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

Convocatòries del Ple

Consulta quan es portarà a terme la propera sessió plenària de l’Ajuntament de Besalú. Aquí t’indiquem la data, el lloc, l’hora i els punts que s’han inclòs a l’ordre del dia.

Actes del Ple

Podeu veure les actes del Ple accedint al següent enllaç.

Desenvolupament del ple

Any 2021

Any 2020

Mocions presentades

Clica aquí per conèixer les mocions que han presentat al Ple el grup municipal que forma l’ajuntament de Besalú.

Consulta les diferents mocions que presenten al Ple els grups polítics de l’ajuntament de Besalú

ANY 2022

Any 2021

ANY 2020

 • Ple 28-09-2020 Ordinari

APROVADA Moció de rebuig a la decisió del tribunal suprem d’inhabilitació del president de la generalitat de Catalunya – moció presentada per JxCAT-JUNTS i ERC-AM

 • Ple 27-07-2020 Ordinari

​NO APROVADA Moció per a la reconstrucció social i econòmica de la Vila de Besalú – moció presentada per ERC-AM

 • Ple 25-05-2020 Ordinari
 • Ple 20-04-2020 Ordinari ajornat
 • Suspensió de la convocatòria Ple 30-03-2020 Ordinari
 • Ple 27-01-2020 Ordinari

APROVADA Moció per reclamar la nul•litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques – moció presentada per JxCAT-JUNTS i ERC-AM

APROVADA Moció de rebuig a la resolució de la junta electoral central respecte el M.H. president de la generalitat Quim torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras – moció presentada per JxCAT-JUNTS i ERC-AM

ANY 2019

 • Ple 23-12-2019 Extraordinari – No es van entran mocions
 • Ple 25-11-2019 Ordinari – No es van entran mocions
 • Ple 21-10-2019 Extraordinari – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 14-10-2019 Extraordinari

APROVADA Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem  i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació – moció presentada per JxCAT-JUNTS i ERC-AM

 • Ple celebrat  30-09-2019 Ordinari  – No es van entran mocions
 • Ple celebrat  08-07-2019 Extraordinari – Ple Cartipàs  – No es van entran mocions

Fins a aquesta data l’ajuntament de Besalú estava format per un únic partit polític

 • Ple celebrat 15-06-2019 Extraordinari – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 12-06-2019 Extraordinari– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 09-05-2019 (II)– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 09-05-2019 (I)– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 30-04-2019– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 02-04-2019– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 25-03-2019– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 28-01-2019– No es van entran mocions

ANY 2018

 • Ple celebrat 29-01-2018 – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 06-03-2018 – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 16-04-2018 – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 28-05-2018– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 23-07-2018 – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 24-08-2018– No es van entran mocions
 • Ple celebrat 24-09-2018 – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 24-09-2018 – No es van entran mocions
 • Ple celebrat 29-10-2018

APROVADA Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre

 • Ple celebrat 26-11-2018 – No es van entran mocions

Clica aquí per descarregar-te les actes complertes i aprovades de les sessions de Ple celebrades a l’ajuntament de Besalú.