Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dóna compte al Ple.

Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

Composició:

ALCALDE

 • Sr. Lluís Guinó Subirós (PDeCAT)

REGIDORES i REGIDORS

 • Sra. Josefina Surina Gelis (PDeCAT)
 • Sra. Mercè Balateu Sarola (PDeCAT)
 • Sr. Jordi Viñolas Crous (PDeCAT)

SECRETARI

 • Sr. Josep Pomés Comas

Clica aquí per consultar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Besalú del 22 de juny del 2015 on s’anuncia la creació de la Junta de Govern Local, el nomenament dels seus membres i les delegacions del Ple a la Junta

Competències de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Besalú té les atribucions següents:

a) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
b) La declaració de nul·litat dels actes de l’Ajuntament.
c) L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
d) El reconeixement extrajudicial de crèdits.
e) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
f) La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
g) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
h) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
i) L’ordre de demolició de les edificacions il·legals.

Les competències de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Besalú estan classificades en diferents blocs:

A) En matèria d’organització i recursos humans:

 • a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel ple.
 • b) Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal.
 • c) Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-oposició, o concurs, a proposta del Tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos i les beques de durada igual o superior a un any.
 • d) Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència.
 • e) Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública.
 • f) Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.
 • g) Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus.
 • h) Autoritzar l’exercici d’un segon lloc de treball de caràcter públic al personal dependent de l’entitat local.
 • i) Aprovar quan sigui amb caràcter d’urgència les bases per la selecció de personal no permanent.
 • j) Aprovar els plans de formació del personal.
 • k) Aprovar els plans generals de vacances del personal.
 • l) Corregir i sancionar el personal funcionari i laboral, segons el procediment corresponent, per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral.
 • m) Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat al personal de l’ajuntament.
 • n) Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari o laboral, i aprovar les llistes d’aspirants admesos i exclosos i fixació de dates de selecció.

B) Contractació

 • Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva quantitat superi 3.000€  però no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior als 4 anys, que en ambdós supòsits serà competència del Ple.
 • Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent de contractació i estiguin previstes en el pressupost.

C) Patrimoni

 • Adquisició  de  béns i drets, acceptació de donacions  i l’alienació de béns patrimonials sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors serà competència del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos següents:

1r.-  La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.

2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.

D) Medi Ambient

 • Expedients d’activitats recollits en la normativa sectorial de prevenció i control ambiental de les activitats, d’espectacles públics i activitats recreatives i prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis no subjectes a intervenció urbanística.

E) Protecció Civil

 • Aprovació dels plans de protecció civil dels edificis municipals.

F) Urbanisme

 • Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi (se’n donarà compte al Ple).
 • Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple).
 • Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de les bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de reparcel·lació i projectes d’expropiació.
 • L’atorgament de llicències d’Obres majors.

G) Gestió Econòmicafinancera

 • Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució del pressupost i segons el circuit de gestió de la despesa aprovat i vigent.
 • Ordenament de despeses segons l’esmentat circuit.
 • Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb indicació dels períodes de recaptació voluntària.
 • Ingressos directes: aprovació de les noves altes de padrons fiscals i les liquidacions provisionals, que s’entendran elevades a definitives si no hi ha reclamacions.
 • Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir proposades per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal.
 • Aprovació del compte de recaptació de cada exercici.
 • Acceptació de subvencions i altres ajuts.
 • Autorització d’endossaments i cessions de crèdit.
 • Autorització d’avançaments de tresoreria.
 • Concessió de subvencions.
 • Donar compte de les modificacions de crèdit internes, segons disposen les bases d’execució del pressupost, a final d’exercici.

La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi aprovat la liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet,  les aritmètiques i les devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió dels serveis econòmics. Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris es gestionen des dels serveis de recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el reglament aprovat i vigent.

Calendari de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Besalú es reuneix de forma ordinària quinzenalment els divendres a les 13:30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Actes de la Junta de Govern Local

Consulta aquí totes les actes aprovades de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Besalú.

Ítem en construcció, tant bon punt el tinguem apunt podràs trobar tota la informació. Disculpa les molèsties