Comissions informatives

Comissió Informativa d’Educació i Cultura

COMPOSICIÓ
Presidenta: Sra M.Mercè Balateu Sarola
Vocals: Sra Anna Madroñal Masseras, Sra Josefina Surina Gelis i Sra. Mireia Busquets Carreras

CALENDARI
Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, el segon dilluns de cada mes, a les 20:30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament

Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació i Indústria

COMPOSICIÓ
President: Sr Jordi Viñolas i Crous
Vocals: Sr. Albert Serra Figueras, Sra. Josefina Surina Gelis, Sr. Joaquim Grau Castañer i Sr. Daniel Balés Juanola

CALENDARI

Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, el segon dimecres de cada mes, a les 18:00h

Comissió Informativa de Comerç i Turisme

COMPOSICIÓ
Presidenta: Sra Mònica Serra i Causadias
Vocals: Sra Miquel Portas Navarro, Sra Josefina Surina Gelis, Sr. Daniel Balés Juanola i Sr. Joaquim Grau Castañer

CALENDARI
Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, primer dimecres de cada mes, a les 16:00h.

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

COMPOSICIÓ

Presidenta: Sra. Josefina Surina i Gelís
Vocals: Sr. Miquel Portas Navarro, Sr Jordi Viñolas Crous, Sr David Cortés Grande i Sra. Mònica Serra Causadias

CALENDARI

Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, el tercer dimecres de cada mes a les 16:00h.

Comissió Informativa de Territori

COMPOSICIÓ
President: Sr. Albert Serra Figueras
Vocals: Sr. Daniel Balés Juanola, Sr. Lluís Guinó Subirós, Sr. Miquel Portas Navarro, Sra. Mònica Serra Causadias, Sr. Jordi Viñolas Crous i Sra Josefina Surina Gelis

CALENDARI
Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, quart dilluns de cada mes, a les 18:00h.

Competències Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Actes de les Comissions Informatives