Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.
La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.
Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

 

Composició

  • Sr. Lluís Guinó Subirós
  • Sra. Josefina Surina Gelis
  • Sra. Mercè Balateu Sarola

  • Sr. Jordi Viñolas Crous

Documents

 

Informació dels comptes generals tramitats a la sindicatura de comptes.1992/2015.

Cliqueu aquí

Altre informació:

Informe

Cliqueu aquí

Memòria

Cliqueu aquí

 

Convocatòria Comissió especial de comptes

Edicte compte general

BOP informació pública del compte general

Edicte informació púbica del Compte General 2014