Comissió Especial de Comptes

Composició de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Besalú

President:
  • L’alcalde, Sr. Lluís Guinó i Subirós
Vocals:
  • Dos membres del grup polític municipal de JxCAT:
    • Sr. Joaquim Grau Castañer
    • Sr. Joaquim Grau Castañer
  • Un membre representant del grup polític municipal d’ERC-AM:
    • Sr. Ramon Brugada i Terradellas.
  • Secretari: Josep Pomés i Comas, secretari/a de la Corporació

Competències de la Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.
La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.
Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.

Calendari de la Comissió Especial de Comptes

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Documents relacionats

Documents

Informació dels comptes generals tramitats a la sindicatura de comptes.1992/2015.

Cliqueu aquí

Altre informació:

Informe

Cliqueu aquí

Memòria

Cliqueu aquí

Convocatòria Comissió especial de comptes

Edicte compte general

BOP informació pública del compte general

Edicte informació púbica del Compte General 2014