Accès informació pública

Sol·licitud accès a la informació pública

Clica aquí per accedir a la Sol·licitud accès a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Informe petició d'accès a la informació pública

Informe del nombre de sol•licituds rebudes i la seva tipologia (Càrrecs electes, personal, estructura administrativa, contractes, subvencions, pla de govern, informació econòmica, gestió dels serveis, participació ciutadana… )

El nombre total de les resoltes i de les desestimades, amb la motivació, si és el cas. I el nombre de les pendents de resoldre.

Any 2022
Quart trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Tercer trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Segon trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Primer trimestre – No s’han rebut sol·licituds

Any 2021
Quart trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Tercer trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Segon trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Primer trimestre – No s’han rebut sol·licituds

Any 2020
Quart trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Tercer trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Segon trimestre – No s’han rebut sol·licituds
Primer trimestre – No s’han rebut sol·licituds