Alcalde-President

 

L’alcalde és el president de la corporació i ostenta, essencialment, les següents funcions:
 • Dirigir el govern i l’administració municipal.
 • Representar l’Ajuntament i fer complir els acords del consistori.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d’acord al pressupost aprovat.
 • Aprovar l’oferta laboral pública i exercir la direcció del personal.
 • Aprovar els instruments de planificació pel desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple.
 • Exercir les accions judicials i administratives en defensa de l’Ajuntament.
 • Sancionar l’incompliment de les ordenances municipals  i dictaminar bans.
 • La contractació i concessió, així com l’adquisició de béns i drets quan no se superi el 10% del pressupost aprovat.
 • L’aprovació de projectes d’obres i de serveis previstos en el pressupost.
 • La concessió de llicències no expressament atribuïdes al ple o a la junta de govern.
 • Totes aquelles que li atribueixin les lleis i les que la legislació estatal i autonòmica assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

L’alcalde determina les delegacions d’algunes competències i el plenari aprova les atribucions corresponents de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.